Records found: 135
 
 
 
 
 
Name descending Rank Name status Group Source database
Cyprinodon desioi Gianferrari, 1933 Species synonym for Aphanius desioi (Gianferrari, 1933) Animalia
Cyprinodon desioi (non Gianferrari, 1933) Species misapplied name for Aphanius fasciatus (Valenciennes, 1821) Animalia
Cyprinodon dearborni Meek, 1909 Species accepted name Animalia
Cyprinodon darrorensis Gianferrari, 1933 Species synonym for Aphanius dispar dispar (Rüppell, 1829) Animalia
Cyprinodon danfordii Boulenger, 1890 Species synonym for Aphanius danfordii (Boulenger, 1890) Animalia
Cyprinodon cypris (Heckel, 1843) Species synonym for Aphanius mento (Heckel, 1843) Animalia
Cyprinodon cyanogaster Guichenot, 1859 Species synonym for Aphanius fasciatus (Valenciennes, 1821) Animalia
Cyprinodon cyaneostriga Ahl, 1938 Species synonym for Cyprinodon dearborni Meek, 1909 Animalia
Cyprinodon cundinga Hamilton, 1822 Species synonym for Megalops cyprinoides (Broussonet, 1782) Animalia
Cyprinodon cilensis Gianferrari, 1930 Species synonym for Aphanius dispar dispar (Rüppell, 1829) Animalia
Cyprinodon chantrei Gaillard, 1895 Species synonym for Aphanius chantrei (Gaillard, 1895) Animalia
Cyprinodon ceciliae Lozano-Vilano & Contreras-Balderas, 1993 Species accepted name Animalia
Cyprinodon carpio Günther, 1866 Species synonym for Floridichthys carpio (Günther, 1866) Animalia
Cyprinodon californiensis Girard, 1859 Species synonym for Cyprinodon macularius Baird & Girard, 1853 Animalia
Cyprinodon calaritanus (Cuvier, 1829) Species synonym for Aphanius fasciatus (Valenciennes, 1821) Animalia
Cyprinodon browni (Jordan & Richardson, 1907) Species synonym for Cyprinodon macularius Baird & Girard, 1853 Animalia
Cyprinodon bovinus rubrofluviatilis Fowler, 1916 Infraspecific taxon synonym for Cyprinodon rubrofluviatilis Fowler, 1916 Animalia
Cyprinodon bovinus bovinus (non Baird & Girard, 1853) Infraspecific taxon misapplied name for Cyprinodon pisteri Miller & Minckley, 2002 Animalia
Cyprinodon bovinus Baird & Girard, 1853 Species accepted name Animalia
Cyprinodon bovinus (non Baird & Girard, 1853) Species misapplied name for Cyprinodon pisteri Miller & Minckley, 2002 Animalia