Records found: 8
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Cheirospora Genus Fungi
Cheirospora botryospora (Mont.) Berk. & Broome 1850 Species accepted name Fungi
Cheirospora cheirospora (Fr.) Kuntze 1898 Species synonym for Cheirospora botryospora (Mont.) Berk. & Broome 1850 Fungi
Cheirospora hedericola (De Not.) Kuntze 1898 Species synonym for Cheirospora botryospora (Mont.) Berk. & Broome 1850 Fungi
Cheirospora micheneri Berk. & M.A. Curtis 1874 Species synonym for Cheirospora botryospora (Mont.) Berk. & Broome 1850 Fungi
Cheirospora oblonga (Fuckel) Kuntze 1898 Species synonym for Endobotryella oblonga (Fuckel) Höhn. 1909 Fungi
Cheirospora stilbosporodes (Corda) Kuntze 1898 Species synonym for Taeniolella stilbospora (Corda) S. Hughes 1958 Fungi
Stilbospora cheirospora Fr. 1825 Species synonym for Cheirospora botryospora (Mont.) Berk. & Broome 1850 Fungi