Records found: 21
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Baptria Genus Animalia
Baptria aethiopata Heinemann 1859 Species provisionally accepted name Animalia
Baptria albofalcata Schawerda 1921 Species provisionally accepted name Animalia
Baptria aterrima Butler 1877 Species provisionally accepted name Animalia
Baptria borealis Lankiala 1937 Species provisionally accepted name Animalia
Baptria decisata Walker 1862 Species provisionally accepted name Animalia
Baptria dimidiata Hübner 1790 Species provisionally accepted name Animalia
Baptria eversmannaria Herrich-Schäffer 1850 Species provisionally accepted name Animalia
Baptria fennica Lankiala 1937 Species provisionally accepted name Animalia
Baptria hiroobi Inoue 1954 Species provisionally accepted name Animalia
Baptria kauckii Schille 1924 Species provisionally accepted name Animalia
Baptria moeroraria Freyer 1846 Species provisionally accepted name Animalia
Baptria mychioleuca Prout 1938 Species provisionally accepted name Animalia
Baptria nigrescens Prout 1938 Species provisionally accepted name Animalia
Baptria noratetraleucotaenia Zukowsky 1944 Species provisionally accepted name Animalia
Baptria pedicura Bryk 1948 Species provisionally accepted name Animalia
Baptria reducta Lank. 1937 Species provisionally accepted name Animalia
Baptria shiroobi Inoue 1954 Species provisionally accepted name Animalia
Baptria tibialata Hübner 1796/99 Species provisionally accepted name Animalia
Baptria tibiale Esper 1791 Species accepted name Animalia