Records found: 526
 
 
 
 
 
Name Rank Name status ascending Group Source database
Attus Genus Animalia
Attus alter Simon, 1868 Species ambiguous synonym for Euophrys altera (Simon, 1868) Animalia
Attus alter Simon, 1868 Species ambiguous synonym for Icius hamatus (Koch C.L., 1846) Animalia
Attus protervus Walckenaer, 1837 Species ambiguous synonym for Maevia inclemens (Walckenaer, 1837) Animalia
Attus protervus Walckenaer, 1837 Species ambiguous synonym for Pelegrina proterva (Walckenaer, 1837) Animalia
Attus tauricus Thorell, 1875 Species ambiguous synonym for Pellenes geniculatus (Simon, 1868) Animalia
Attus tauricus Thorell, 1875 Species ambiguous synonym for Pellenes nigrociliatus (Koch L., 1875) Animalia
Attus quadrimaculatus Walckenaer, 1837 Species ambiguous synonym for Phiale quadrimaculata (Walckenaer, 1837) Animalia
Attus quadrimaculatus Walckenaer, 1837 Species ambiguous synonym for Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) Animalia
Attus bicolor Simon, 1868 Species misapplied name for Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) Animalia
Attus lanipes Simon, 1871 Species misapplied name for Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) Animalia
Attus flavus Peckham, Peckham, 1883 Species misapplied name for Eris flava (Peckham, Peckham, 1888) Animalia
Attus arcuatus Thorell, 1873 Species misapplied name for Evarcha falcata (Clerck, 1757) Animalia
Attus coronatus Hentz, 1846 Species misapplied name for Habronattus coecatus (Hentz, 1846) Animalia
Attus cornutus Hasselt, 1879 Species misapplied name for Hyllus walckenaerii (White, 1846) Animalia
Attus nebulosus Simon, 1868 Species misapplied name for Icius congener Simon, 1871 Animalia
Attus striatus Simon, 1868 Species misapplied name for Icius hamatus (Koch C.L., 1846) Animalia
Attus striatus Walckenaer, 1837 Species misapplied name for Icius striatus (Clerck, 1757) Animalia
Attus strigipes Westring, 1861 Species misapplied name for Marpissa radiata (Grube, 1859) Animalia
Attus imperialis Peckham, Peckham, 1888 Species misapplied name for Metaphidippus manni (Peckham, Peckham, 1901) Animalia