Records found: 526
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Attus fusconotatus Grube, 1861 Species synonym for Dendryphantes fusconotatus (Grube, 1861) Animalia
Attus fuscus Walckenaer, 1837 Species synonym for Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) Animalia
Attus galathea Walckenaer, 1837 Species synonym for Pelegrina galathea (Walckenaer, 1837) Animalia
Attus gambosus Simon, 1868 Species synonym for Euophrys gambosa (Simon, 1868) Animalia
Attus gazellae Karsch, 1878 Species synonym for Thiania gazellae (Karsch, 1878) Animalia
Attus gemellus Simon, 1873 Species synonym for Pellenes geniculatus (Simon, 1868) Animalia
Attus geniculatus Simon, 1868 Species synonym for Pellenes geniculatus (Simon, 1868) Animalia
Attus gesneri Audouin, 1826 Species synonym for Menemerus gesneri (Audouin, 1826) Animalia
Attus gesticulator Simon, 1868 Species synonym for Aelurillus gesticulator (Lucas, 1846) Animalia
Attus gilvus Simon, 1868 Species synonym for Asianellus festivus (Koch C.L., 1834) Animalia
Attus godlewskii Kulczynski, 1895 Species synonym for Sitticus godlewskii (Kulczynski, 1895) Animalia
Attus gracilis Bösenberg, Lenz, 1895 Species synonym for Hyllus sansibaricus Roewer, 1951 Animalia
Attus grossipes Walckenaer, 1837 Species synonym for Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Animalia
Attus guianensis Taczanowski, 1871 Species synonym for Chira guianensis (Taczanowski, 1871) Animalia
Attus guttatus Thorell, 1875 Species synonym for Sitticus penicillatus (Simon, 1875) Animalia
Attus hastatus Westring, 1851 Species synonym for Dendryphantes hastatus (Clerck, 1757) Animalia
Attus hebes Hentz, 1846 Species synonym for Pelegrina proterva (Walckenaer, 1837) Animalia
Attus heliophaninus Taczanowski, 1871 Species synonym for Corythalia heliophanina (Taczanowski, 1871) Animalia
Attus hentzi Marx, 1890 Species synonym for Phlegra hentzi (Marx, 1890) Animalia
Attus herbigradus Simon, 1871 Species synonym for Euophrys herbigrada (Simon, 1871) Animalia