Records found: 246
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Alphus Genus Animalia
Alphus ascellus Gilmour, 1965 Species synonym for Necalphus asellus (Pascoe, 1866) Animalia
Alphus asellus Aurivillius, 1923 Species synonym for Necalphus asellus (Pascoe, 1866) Animalia
Alphus asellus Blackwelder, 1946 Species synonym for Necalphus asellus (Pascoe, 1866) Animalia
Alphus asellus Gemminger & Harold, 1873 Species synonym for Necalphus asellus (Pascoe, 1866) Animalia
Alphus asellus Pascoe, 1866 Species synonym for Necalphus asellus (Pascoe, 1866) Animalia
Alphus aurivillii Lane, 1970 Species synonym for Exalphus aurivillii (Lane, 1970) Animalia
Alphus aurivillii Monné & Giesbert, 1994 Species synonym for Exalphus aurivillii (Lane, 1970) Animalia
Alphus aurivillii Monné, 1994 Species synonym for Exalphus aurivillii (Lane, 1970) Animalia
Alphus aurivillii Monné, 2001 Species synonym for Exalphus aurivillii (Lane, 1970) Animalia
Alphus aurivillii Tavakilian & al., 1997 Species synonym for Exalphus aurivillii (Lane, 1970) Animalia
Alphus biannulatus Aurivillius, 1921 Species synonym for Exalphus biannulatus (Aurivillius, 1921) Animalia
Alphus biannulatus Aurivillius, 1923 Species synonym for Exalphus biannulatus (Aurivillius, 1921) Animalia
Alphus biannulatus Blackwelder, 1946 Species synonym for Exalphus biannulatus (Aurivillius, 1921) Animalia
Alphus biannulatus Gilmour, 1965 Species synonym for Exalphus biannulatus (Aurivillius, 1921) Animalia
Alphus biannulatus Lane, 1970 Species synonym for Exalphus biannulatus (Aurivillius, 1921) Animalia
Alphus biannulatus Monné & Giesbert, 1994 Species synonym for Exalphus biannulatus (Aurivillius, 1921) Animalia
Alphus biannulatus Monné, 1994 Species synonym for Exalphus biannulatus (Aurivillius, 1921) Animalia
Alphus bruchi 1994 Species synonym for Cotyzineus bruchi (Melzer, 1931) Animalia
Alphus bruchi 1996 Species synonym for Cotyzineus bruchi (Melzer, 1931) Animalia