Records found: 68
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Agkistrodon Genus Animalia
Agkistrodon (gloydius) intermedius Species synonym for Gloydius halys caucasicus (NIKOLSKY 1916) Animalia
Agkistrodon acutus POPE 1935 Species synonym for Deinagkistrodon acutus GÜNTHER 1888 Animalia
Agkistrodon annamensis BOURRET 1936 Species synonym for Calloselasma rhodostoma BOIE 1827 Animalia
Agkistrodon bilineatus GÜNTHER 1863 Species accepted name Animalia
Agkistrodon bilineatus bilineatus (Günther, 1863) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Agkistrodon bilineatus howardgloydi CONANT 1984 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Agkistrodon bilineatus lemosespinali SMITH & CHISZAR 2001 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Agkistrodon bilineatus russeolus GLOYD 1972 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Agkistrodon bilineatus taylori BURGER 1951 Infraspecific taxon synonym for Agkistrodon taylori BURGER & ROBERTSON 1951 Animalia
Agkistrodon blomhoffi STEJNEGER 1907 Species synonym for Gloydius blomhoffi BOIE 1826 Animalia
Agkistrodon blomhoffi blomhoffi HARDING 1980 Infraspecific taxon ambiguous synonym for Gloydius blomhoffi BOIE 1826 Animalia
Agkistrodon blomhoffi blomhoffi HARDING 1980 Infraspecific taxon ambiguous synonym for Gloydius blomhoffii blomhoffii (BOIE 1826) Animalia
Agkistrodon blomhoffi intermedius STEJNEGER 1907 Infraspecific taxon ambiguous synonym for Gloydius intermedius STRAUCH 1868 Animalia
Agkistrodon blomhoffi intermedius STEJNEGER 1907 Infraspecific taxon ambiguous synonym for Gloydius saxatilis EMELIANOV 1937 Animalia
Agkistrodon blomhoffi intermedius WELCH 1994 Infraspecific taxon synonym for Gloydius ussuriensis EMELIANOV 1929 Animalia
Agkistrodon blomhoffi ussuriensis TRUTNAU 2002 Infraspecific taxon synonym for Gloydius ussuriensis EMELIANOV 1929 Animalia
Agkistrodon blomhoffii SCHNEEWEISS 1989 Species synonym for Gloydius blomhoffi BOIE 1826 Animalia
Agkistrodon blomhoffii affinis STEJNEGER 1907 Infraspecific taxon synonym for Gloydius halys affinis (GRAY 1849?) Animalia
Agkistrodon blomhoffii blomhoffii WELCH 1994 Infraspecific taxon ambiguous synonym for Gloydius blomhoffi BOIE 1826 Animalia