Records found: 32
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Acroricnus Genus Animalia
Acroricnus abeillei (Buysson, 1896) Species synonym for Acroricnus seductor syriacus (Mocsáry, 1883) Animalia
Acroricnus ambulator (Smith, 1874) Species accepted name Animalia
Acroricnus ambulator chinensis Uchida, 1940 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Acroricnus ambulator rufiabdominalis Uchida, 1931 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Acroricnus axilaris Mitchell, 1950 Species synonym for Acroricnus stylator excelsus (Cresson, 1864) Animalia
Acroricnus cingulatus Szepligeti, 1916 Species synonym for Acroricnus peronatus (Cameron, 1902) Animalia
Acroricnus clavator (Holmgren, 1856) Species synonym for Acroricnus stylator (Thunberg, 1822) Animalia
Acroricnus cloutieri (Provancher, 1874) Species synonym for Acroricnus stylator aequatus (Say, 1835) Animalia
Acroricnus cubensis (Cresson, 1865) Species accepted name Animalia
Acroricnus exannulatus (Kriechbaumer, 1894) Species synonym for Acroricnus stylator (Thunberg, 1822) Animalia
Acroricnus japonicus (Matsumura, 1912) Species synonym for Acroricnus ambulator (Smith, 1874) Animalia
Acroricnus japonicus Momoi, 1970 Species accepted name Animalia
Acroricnus junceus (Cresson, 1864) Species synonym for Acroricnus stylator aequatus (Say, 1835) Animalia
Acroricnus macrobatus (Gravenhorst, 1829) Species synonym for Acroricnus stylator (Thunberg, 1822) Animalia
Acroricnus nigriscutellatus Uchida, 1930 Species accepted name Animalia
Acroricnus peronatus (Cameron, 1902) Species accepted name Animalia
Acroricnus persicus Heinrich, 1937 Species synonym for Acroricnus seductor elegans (Mocsáry, 1883) Animalia
Acroricnus pulcher Kokujev, 1905 Species synonym for Acroricnus seductor elegans (Mocsáry, 1883) Animalia
Acroricnus ruficornis (Forster, 1855) Species synonym for Acroricnus seductor (Scopoli, 1786) Animalia