Records found: 18
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Achrus Genus Animalia
Achrus ahngeri Melichar 1902 Species accepted name Animalia
Achrus albicosta Kusnezov 1929 Species accepted name Animalia
Achrus caligonicolus Dlabola 1981 Species accepted name Animalia
Achrus chinai Dlabola 1961 Species accepted name Animalia
Achrus flavovirens Lindberg 1925 Species accepted name Animalia
Achrus gobicus Dlabola 1968 Species accepted name Animalia
Achrus haloxyli Emeljanov 1964 Species accepted name Animalia
Achrus heptapotamicus Mitjaev 1971 Species accepted name Animalia
Achrus iljiniae Emeljanov 1975 Species accepted name Animalia
Achrus jaxartus Mitjaev 1971 Species accepted name Animalia
Achrus kalidii Emeljanov 1964 Species accepted name Animalia
Achrus nigronervosus Lindberg 1925 Species accepted name Animalia
Achrus prodigiosus Melichar 1902 Species accepted name Animalia
Achrus pygmaeus Mitjaev 1971 Species accepted name Animalia
Achrus salsolae Emeljanov 1964 Species accepted name Animalia
Achrus taghizadehi Dlabola 1981 Species accepted name Animalia
Scardinius erythrophthalmus achrus Stephanidis, 1950 Infraspecific taxon synonym for Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758) Animalia