Records found: 1
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Senna dardanoi Alf.Fern. & P.Bezerra Species accepted name Plantae