Records found: 1
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Potamogeton spirillus Tuckerman Species accepted name Plantae