Records found: 232
 
 
 
 
 
Name Rank Name status ascending Group Source database
Macrurus australis (non Richardson, 1839) Species misapplied name for Coelorinchus biclinozonalis Arai & Mcmillan, 1982 Animalia
Macrurus japonicus (non Temminck & Schlegel) Species misapplied name for Coelorinchus labiatus (Koehler, 1896) Animalia
Macrurus parallelus (non Günther, 1877) Species misapplied name for Coelorinchus braueri Barnard, 1925 Animalia
Aplocheilichthys macrurus (non Boulenger, 1904) Species misapplied name for Procatopus nimbaensis (Daget, 1948) Animalia
Haplochilus macrurus (non Boulenger, 1904) Species misapplied name for Procatopus schioetzi (Scheel, 1968) Animalia
Aplocheilichthys macrurus (non Boulenger, 1904) Species misapplied name for Procatopus schioetzi (Scheel, 1968) Animalia
Macrurus fasciatus (non Günther, 1878) Species misapplied name for Coelorinchus simorhynchus Iwamoto & Anderson, 1994 Animalia
Macrurus flabellispinis (non Alcock, 1894) Species misapplied name for Coelorinchus trunovi Iwamoto & Anderson, 1994 Animalia
Macrurus holotrachys (non Günther, 1878) Species misapplied name for Nezumia aequalis (Günther, 1878) Animalia
Macrurus holotrachys (non Günther, 1878) Species misapplied name for Coryphaenoides guentheri (Vaillant, 1888) Animalia
Macrurus sclerorhynchus (non Valenciennes) Species misapplied name for Coryphaenoides guentheri (Vaillant, 1888) Animalia
Heterenchelys macrurus (non Regan, 1912) Species misapplied name for Panturichthys longus (Ehrenbaum, 1915) Animalia
Macrurus holotrachys (non Günther, 1887) Species misapplied name for Macrourus berglax Lacepède, 1801 Animalia
Haplochilus macrurus (non Boulenger, 1904) Species misapplied name for Aplocheilichthys normani Ahl, 1928 Animalia
Aplocheilichthys macrurus (non Boulenger, 1904) Species misapplied name for Aplocheilichthys normani Ahl, 1928 Animalia
Haplochilus macrurus (non Boulenger, 1904) Species misapplied name for Aplocheilichthys spilauchen (Duméril, 1861) Animalia
Aplocheilichthys macrurus (non Boulenger, 1904) Species misapplied name for Aplocheilichthys terofali Berkenkamp & Etzel, 1981 Animalia
Macrurus heterolepis (non Alcock, 1889) Species misapplied name for Hymenocephalus italicus Giglioli, 1884 Animalia
Macrurus polylepis (non Alcock, 1889) Species misapplied name for Nezumia semiquincunciata (Alcock, 1889) Animalia
Macrurus brevibarbis (non Goode & Bean, 1896) Species misapplied name for Coryphaenoides profundicolus (Nybelin, 1957) Animalia