Records found: 7
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Ixora cuneifolia Roxb. Species accepted name Plantae
Ixora cuneifolia var. cuneifolia Infraspecific taxon accepted name Plantae
Ixora cuneifolia var. macrocarpa Kurz Infraspecific taxon accepted name Plantae
Ixora cuneifolia var. puberula Kurz Infraspecific taxon synonym for Ixora cuneifolia cuneifolia Plantae
Ixora cuneifolia var. pumila Kurz Infraspecific taxon synonym for Ixora cuneifolia cuneifolia Plantae
Ixora cuneifolia var. roxburghii Kurz Infraspecific taxon synonym for Ixora cuneifolia cuneifolia Plantae
Ixora cuneifolia var. varians Pit. Infraspecific taxon accepted name Plantae