Records found: 3
 
 
 
 
 
Name Rank Name status descending Group Source database
Iris arenaria Waldst. & Kit. Species synonym for Iris humilis Georgi Plantae
Iris arenaria subsp. borzaeana Prodán Infraspecific taxon synonym for Iris humilis Georgi Plantae
Iris arenaria forma phyllospatha Borbás Infraspecific taxon synonym for Iris humilis Georgi Plantae