Records found: 3
 
 
 
 
 
Name Rank ascending Name status Group Source database
Iris arenaria Waldst. & Kit. Species synonym for Iris humilis Georgi Plantae
Iris arenaria subsp. borzaeana Prodán Infraspecific taxon synonym for Iris humilis Georgi Plantae
Iris arenaria forma phyllospatha Borbás Infraspecific taxon synonym for Iris humilis Georgi Plantae