Records found: 1
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Gobio gobio longicirris Berg, 1914 Infraspecific taxon ambiguous synonym for Gobio gobio gobio (Linnaeus, 1758) Animalia