Records found: 2
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Fissistigma maclurei Merr. Species accepted name Plantae
Fissistigma maclurei Merr. Species synonym for Meiogyne hainanensis (Merr.) Bân Plantae