Records found: 8
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Chrozophora tinctoria (L.) A.Juss. Species accepted name Plantae
Chrozophora tinctoria forma brachypetala Müll.Arg. Infraspecific taxon synonym for Chrozophora tinctoria (L.) A.Juss. Plantae
Chrozophora tinctoria subsp. obliqua (Vahl) O.Bolòs & Vigo Infraspecific taxon synonym for Chrozophora tinctoria (L.) A.Juss. Plantae
Chrozophora tinctoria var. genuina Müll.Arg. Infraspecific taxon synonym for Chrozophora tinctoria (L.) A.Juss. Plantae
Chrozophora tinctoria var. glabrata Heldr. Infraspecific taxon synonym for Chrozophora tinctoria (L.) A.Juss. Plantae
Chrozophora tinctoria var. hierosolymitana (Spreng.) Müll.Arg. Infraspecific taxon synonym for Chrozophora tinctoria (L.) A.Juss. Plantae
Chrozophora tinctoria var. subplicata Müll.Arg. Infraspecific taxon synonym for Chrozophora tinctoria (L.) A.Juss. Plantae
Chrozophora tinctoria var. verbascifolia (Willd.) Müll.Arg. Infraspecific taxon synonym for Chrozophora tinctoria (L.) A.Juss. Plantae