Records found: 1
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Bathypterois mediterraneus Bauchot, 1962 Species synonym for Bathypterois dubius Vaillant, 1888 Animalia