Records found: 53
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Brachytaosa Genus
Laosanthus Genus
Taosa Genus
Brachytaosa venturii Muir, 1931 Species accepted name Animalia
Esculaosa thoracata (Valenciennes, 1847) Species synonym for Escualosa thoracata (Valenciennes, 1847) Animalia
Laosanthus graminifolius K.Larsen & Jenjitt. Species accepted name Plantae
Taosa amazonica Fennah, 1945 Species accepted name Animalia
Taosa bimaculifrons Muir, 1931 Species accepted name Animalia
Taosa herbida (Walker, 1851) Species accepted name Animalia
Taosa holmgreni Muir, 1931 Species accepted name Animalia
Taosa inexacta (Walker, 1858) Species accepted name Animalia
Taosa lineatifrons Muir, 1931 Species accepted name Animalia
Taosa muliebris (Walker, 1858) Species accepted name Animalia
Taosa nigronotata (Stål, 1862) Species synonym for Taosa herbida (Walker, 1851) Animalia
Taosa paraherbida Muir, 1931 Species accepted name Animalia
Taosa pseudoscriptiventris Muir, 1931 Species synonym for Taosa scriptiventris (Walker, 1858) Animalia
Taosa rufa Muir, 1931 Species accepted name Animalia
Taosa scriptiventris (Walker, 1858) Species accepted name Animalia
Taosa sororcula (Berg, 1879) Species accepted name Animalia
Taosa suturalis (Germar, 1830) Species accepted name Animalia