Records found: 1
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Allium mirzajevii Tscholok. Species synonym for Allium gunibicum Miscz. ex Grossh. Plantae