Records found: 1
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Abramis parsa pontica Yashchenko, 1895 Infraspecific taxon ambiguous synonym for Vimba vimba (Linnaeus, 1758) Animalia