Common name details


Common name:

Stone morokos

Language:

English

Country:

Uzbekistan

Accepted scientific name:

Pseudorasbora parva

Source database:

FishBase


New search